fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Medifo, s.r.o. pre službu “66 príbehov”

platné od 2. septembra 2020

1. Všeobecné informácie
Spoločnosť Medifo, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 578 755, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 139802/B (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti tvorby personalizovaných stravovacích plánov.

Kontaktné údaje Poskytovateľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť akúkoľvek sťažnosť, reklamáciu alebo podnet:
webové sídlo: www.66pribehov.sk
sídlo pre písomnú komunikáciu: Medifo, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
email: info@medifo.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a zákazníkom na diaľku akceptáciou týchto VOP zákazníkom na webstránke www.66pribehov.sk alebo http://www.66pribehov.sk/ (ďalej len „Webstránka“). Zákazníkom sa v zmysle týchto VOP rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ na Webstránke (ďalej len „Zákazník“). Tieto VOP sa nevzťahujú na používanie Webstránok vo všeobecnosti, ktoré je predmetom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a prevádzkovateľom Webstránky, ale len zmluvného vzťahu výslovne upraveného v týchto VOP.

2. Hlavné vlastnosti a charakter Služby

Predmetom týchto VOP je poskytnutie služby zostavenia jedálnička na mieru pre Zákazníka prostredníctvom aplikácie „PlanEat“ vrátane súvisiacej konzultácie (ďalej len „Služba“). Hlavnou vlastnosťou Služby je, že umožňuje Zákazníkovi plánovať svoj stravovací režim podľa zvolených kritérií. Služba má len odporúčací charakter. Zákazník sám znáša náklady na pripojenie k sieti internet, ktoré je vyžadované pre objednanie Služby. Pre objednanie a používanie Služby je potrebné bežné pripojenie na internet a bežný internetový prehliadač. Služba sa neviaže na potrebu používať konkrétny softvér alebo operačný systém zo strany Zákazníka.

Zákazník berie na vedomie, že Služba bude mu poskytnutá aj prostredníctvom spolupracujúcich tretích strán, ktorými budú predovšetkým lekárne zapojené do kampane „66 príbehov“. Zoznam týchto lekární je dostupný v Poskytovateľových Podmienkach ochrany súkromia v sekcii príjemcovia osobných údajov a/alebo na Webstránke. Súčasťou plnenia Poskytovateľa podľa Zmluvy je výber lekárne, ktorá je najbližšie k bydlisku Zákazníka, ktoré Zákazník zadá pri objednaní služby.

Služba je poskytovaná Zákazníkovi podľa jeho výberu na Webstránke v jednom z dvoch rôznych balíčkov (ŠTART, ŠTART+), ktoré zahŕňajú nasledovné:

ŠTART ŠTART+
Vstupná konzultácia
Personalizovaný stravovací plán v elektronickej podobe
Výstupná osobná alebo telefonická konzultácia (30 min)
Praktický manuál Michala Páleníka “Prvý mesiac s jedálničkom”
Osobný suplementačný plán

K uvedeným službám má možnosť si Zákazník objednať aj nasledujúce doplnkové služby:

 

 • Personalizované pohybové odporúčania – 45 min konzultácia s odborníkom na pohyb, analýza doterajšej pohybovej aktivity a personalizované pohybové odporúčania v elektronickej podobe.
 • Úplná revízia liekovej anamnézy – Revízia všetkých liekov predpísaných lekármi, ktorých pacient jednotlivo navštevuje a zároveň užívaných voľnopredajných liekov. Detailná konzultácia s prideleným lekárnikom o správnosti a podrobnostiach užívaných liekoch nad rámec informácií poskytovaných v lekárni.
3. Dodacie podmienky

Personalizovaný jedálniček bude Zákazníkovi dodaný až po uhradení ceny za Službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Službu na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Zákazníkovi Službu (vypracovaný jedálniček) v nasledovných lehotách:

 • ŠTART (bez voliteľnej služby Úplná revízia liekovej anamnézy”) – nutričný plán vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa.
 • ŠTART+ (bez voliteľnej služby Úplná revízia liekovej anamnézy”) – nutričný a suplementačný plán vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa.

Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne.

Po dodaní jedálnička bude so Zákazníkom dohodnutý termín výstupnej osobnej alebo telefonickej konzultácie (30 min). Absolvovaním konzultácie je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu splnený, pokiaľ sa v týchto VOP neuvádza inak (viď bod 4 týchto VOP).

V prípade doplnkovej služby “Úplná revízia liekovej anamnézy” dostáva zákazník spolu s jedálničkom aj objednanú revíziu liekovej anamnézy v písomnej forme. V prípade objednávky služieb ŠTART alebo ŠTART+ s touto voliteľnou doplnkovou službou je termín dodania služieb ŠTART a ŠTART+ 14 pracovných dní.

V prípade doplnkovej služby “Personalizované pohybové odporúčania” je Zákazník kontaktovaný odborníkom na pohyb do 3 pracovných dní od výstupnej konzultácie ohľadom termínu pohybovej konzultácie. Po absolvovaní pohybovej konzultácie obdrží mailom do 3 pracovných dní aj personalizované pohybové odporúčania v elektronickej podobe.

4. Súčinnosť Zákazníka nevyhnutná pre poskytnutie Služby

Pre úplné a riadne poskytnutie Služby je nevyhnutné, aby Zákazník poskytol nasledujúcu súčinnosť:

a) Uvedenie pravdivých a úplných osobných údajov vyžadovaných v objednávke Služby;
b) Zaplatenie ceny za objednanú Službu podľa bodu 5;
c) Zúčastnenie sa dohodnutých konzultácií v navrhovaných termínoch.

Zákazník stráca nárok na výstupnú konzultáciu bez nároku na zľavu zo Služby, ak k výstupnej konzultácii nedôjde zo strany Zákazníka, aj napriek minimálne 3 náhradným termínom výstupnej konzultácie zo strany Poskytovateľa. To isté platí aj pre konzultáciu pri doplnkovej službe “Personalizované pohybové odporúčania”. V takom prípade je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu splnený už dodaním jedálnička a vynaložením snahy o dohodnutie termínu konzultácie. Poskytovateľ je oprávnený navrhnúť rovnaký termín pre výstupnú a komplexnú konzultáciu v rámci jedného dňa.

5. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom

Momentom akceptácie týchto VOP na Webstránke Zákazníkom je medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená zmluva v rozsahu aký je uvedený v týchto VOP (ďalej len „Zmluva“), ak tieto VOP neupravujú inak. Ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle osobitného predpisu, Zmluva je uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov. Ak Zákazník nie je spotrebiteľom, Zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 9 týchto VOP nižšie.

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Zákazníkovi Službu a ako protiplnenie záväzok Zákazníka za Službu zaplatiť cenu za Službu, a to za všetko za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto VOP. Účelom Zmluvy je vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Zákazníka.

Akceptácia týchto VOP je potrebná pre zadanie záväznej objednávky Služby Zákazníkom.

6. Platobné podmienky

Ak si Zákazník objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu v zmysle nasledovného cenníka:

Služba Cena
ŠTART 69 eur
ŠTART+ 79 eur
Doplnková služba: Personalizované pohybové odporúčania 35 eur
Doplnková služba: Úplná revízia liekovej anamnézy 35 eur

Cena za Službu je konečná (celková) a obsahuje akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa potrebné na dodanie Služby. Cena za Službu vyššie je uvedená bez DPH, pričom Poskytovateľ nie je registrovaný platiteľ DPH, čo znamená, že cena nebude navýšená o príslušnú DPH. V prípade, že Poskytovateľ sa stane platiteľom DPH, k cenám za Služby bude pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.

Poskytovateľ zašle výzvu k platbe na email Zákazníka uvedený v objednávke so splatnosťou 14 dní. Zákazník realizuje platbu za Službu buď vkladom v hotovosti na účet Poskytovateľa alebo prevodom na účet Poskytovateľa, ktorý je uvedený vo výzve k platbe. Po zaplatení ceny za Službu (pripísaní sumy na účet Poskytovateľa), zašle Poskytovateľ na email Zákazníka faktúru resp. daňový doklad.

Za konzultáciu u tretej strany – lekárnika – nemusí Zákazník lekárnikovi platiť žiadnu dodatočnú odmenu nad rámec vyššie uvedenej ceny za Služby.

7. Zodpovednosť Poskytovateľa

Nakoľko predmetom Služby nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa nepoužijú. Poskytovateľ dodáva Zákazníkovi Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou, t. j. vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Zákazníka. Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ použije na dodanie Služby tretie strany – lekárnikov podľa vlastného výberu Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá za plnenie tretích strán – lekárnikov len v tom rozsahu, že plnenie bude v súlade s týmito VOP. Lekárnici, ktorých použije Poskytovateľ na dodanie Služby sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 a 578/2004 Z. z., pričom zodpovednosť za poskytovanie zdravotnej starostlivosti zostáva na lekárnikoch. Poskytovateľ má uzatvorené so všetkými lekárnikmi zmluvy o spolupráci. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov, nakoľko nutričný softvér resp. Služba nie je výrobkom v zmysle § 2 daného zákona. Na Službu sa podľa týchto VOP nevzťahuje žiadna záruka alebo prísnejšie podmienky, ako sú uvedené vyššie. Poskytovateľ aktuálne nepristúpil k dodržiavaniu žiadnych kódexov správania.

8. Doba trvania Zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou VOP Zákazníkom) až do úplného poskytnutia Služby Poskytovateľom alebo márneho uplynutia lehoty na poskytnutie Služby z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Zákazníkom v zmysle bodu 4 vyššie, podľa toho, čo nastane skôr.

9. Poučenie o práve Zákazníka (spotrebiteľa) odstúpiť od Zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Zákazník môže ako oznámenie o odstúpení použiť formulár uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP. Tieto VOP predpokladajú, že Služba bude poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Akceptáciou týchto VOP Zákazník žiada Poskytovateľa o začatie a poskytnutie Služby pred uplynutím tejto lehoty. Poskytovateľ týmto poučuje Zákazníka, že ak bude Služba poskytnutá v plnom rozsahu pred uplynutím danej lehoty Zákazník s poukazom na § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, ak sa výslovne zmluvné strany nedohodnú inak.

10. Odstúpenie od Zmluvy Poskytovateľom

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak:

 • Personálne, technické alebo organizačné kapacity Poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľovi dodať Služby Zákazníkovi v dodacích lehotách podľa týchto VOP. Prednosť majú Zákazníci, ktorí zaplatili skôr;
 • Zákazník uvedie medicínsku diagnózu, nad rámec diagnóz, ktorým sa venuje Poskytovateľ alebo odborníci, ktorých použije Poskytovateľ na dodanie Služby;
 • V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Službu v lehote splatnosti;
 • Tak ustanovuje osobitný predpis.
11. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazníkom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za Službu Zákazníkovi rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od Zmluvy nie je Zákazník povinný vytvorený nutričný plán vrátiť Poskytovateľovi, avšak je povinný vytvorený nutričný plán bezodkladne zlikvidovať vrátane všetkých jeho kópií a nesmie ďalej nutričný plán využívať žiadnym spôsobom. V prípade, ak Zákazník poruší túto povinnosť, je Poskytovateľ oprávnený voči Zákazníkovi uplatniť zmluvnú pokutu uvedenú v bode 13 týchto VOP nižšie. Zákazník preto nebude znášať žiadne ďalšie náklady súvisiace s vrátením plnení (tovarov alebo služieb) Poskytovateľovi.

12. Ochrana osobných údajov

Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude spracúvať Zákazníkove osobné údaje v rozsahu podľa vyplnenia formulára zo strany Zákazníka v súlade s Podmienkami ochrany súkromia, s ktorými sa Zákazník má možnosť oboznámiť pred akceptáciou týchto VOP. Všetky povinné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako prevádzkovateľa ako aj podmienky uplatnenia žiadosti dotknutej osoby sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia.

13. Licenčné podmienky

Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy nedáva Zákazníkovi žiadne právo používať nutričný softvér „PlanEat“ (ďalej len „Softvér“). Predmetom Zmluvy nie je prístup Zákazníka do Softvéru. Nutričný plán, ktorý je predmetom dodanej Služby je chránený v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne Poskytovateľ. Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nutričný plán alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

 • Použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);
 • Zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;
 • Poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;
  pričom ak Zákazník poruší povinnosť podľa tohto článku 13 VOP, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 150 eur (slovom: stopäťdesiat euro) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 30 dní, tým nie je dotknutý prípadný nárok Poskytovateľa na náhradu spôsobenej škody.
14. Sťažnosti, reklamácie a podnety

Zákazník je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ reklamáciu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh Zákazník podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, pre viac info: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 2. septembra 2020.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webstránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP na Webstránke. Zmena VOP sa vzťahuje len na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie VOP na Webstránke.

Akákoľvek komunikácia Zmluvných strán súvisiaca s týmito VOP bude doručovaná písomne na adresu sídla zmluvnej strany alebo emailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.

Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP.

Tieto VOP tvoriace Zmluvu medzi zmluvnými stranami budú uložené a kedykoľvek dostupné pre Zákazníka u Poskytovateľa v elektronickej podobe, vrátane všetkých verzií týchto VOP. Aktuálna verzia VOP je vždy dostupná na webstránke Poskytovateľa, pokiaľ sa Poskytovateľ nerozhodne ukončiť poskytovanie Služby. Zákazníkom na území Slovenskej republiky je Zmluva ponúkaná na uzatvorenie len v slovenskom jazyku.

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy.
Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

Príloha č. 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Spoločnosť Medifo, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 578 755, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 139802/B, webové sídlo: www.66pribehov.sk, email: info@medifo.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby: vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru,

Dátum objednania/dátum prijatia …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..

Adresa spotrebiteľa…………..

Dátum …………..

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..